6-2 ��������������������������?

Hqv覡ӲͰʵeAiѤUCӨBJӹFG

  1. ϥ getframe OӧϧΰqveACӵeOH@ӦVq覡AmӥNqvx}C
  2. ϥ movie OӼqvAåiw񪺭ƦƤΨC񪺵eƥءC

bUҤAڭ̱NHPר peaks ơAñN䵲GHqv覡ӧe{ʵeC

Example 1: 06-ʵes@/movie01.mclear M % MqvƯx} M n = 50; % 50 ӵe figure('Renderer','zbuffer'); % Only used in MS Windows peaks; fprintf('e...\n'); for i = 1:n view([-37.5+i*360/n, 30]); % [ M(i) = getframe; % eAæsJqvƯx} M end fprintf('qv...\n'); movie(M, 3); % qvT z = 3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2) - (y+1).^2) ... - 10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2) ... - 1/3*exp(-(x+1).^2 - y.^2) e... qv...

]W϶ȶȨqX̫@ frame eCA˦۰榹dҡA~ݨʵeĪGC^

bWzdҤAڭ̨ϥ getframe OӱNϧεxsx} MA̫ϥ movie(M, 3) ӳs򼽩sx} M qvƤTC

HUoӽdҡAhON peaks ƵebLWAMAܴƪסAHʵee{G

Example 2: 06-ʵes@/movie02.mclear M % MqvƯx} M r=linspace(0, 4, 30); % Lb| t=linspace(0, 2*pi, 50); % LyШ [rr, tt]=meshgrid(r, t); xx=rr.*cos(tt); % ͶLW x y yy=rr.*sin(tt); % ͶLW y y zz=peaks(xx,yy); % peaks byЪ n = 30; % 30 ӵe scale = cos(linspace(0, 2*pi, n)); figure('Renderer','zbuffer'); % Only used in MS Windows fprintf('e...\n'); for i = 1:n surf(xx, yy, zz*scale(i)); % e axis([-inf inf -inf inf -8.5 8.5]); % Tw϶bd box on M(i) = getframe; % eAæsJqvƯx} M end fprintf('qv...\n'); movie(M, 5); % qv 5 e... qv...

]W϶ȶȨqX̫@ frame eCA˦۰榹dҡA~ݨʵeĪGC^

UoӽdҡAhOܼvLx}AvX{uqܨtvĪGAMAܦ^ӡG

Example 3: 06-ʵes@/movie03.mclear M % MqvƯx} M load clown.mat image(X); colormap(map); % eXpy n = 30; % 30 ӵe scale = cos(linspace(0, 2*pi, n)); fprintf('e...\n'); for i = 1:n colormap(((i-1)*(1-map)+(n-i)*map)/(n-1)); % ܦLx} M(i) = getframe; % eAæsJqvƯx} M end fprintf('qv...\n'); movie(M, -5); % qv 5 e... qv...

]W϶ȶȨqX̫@ frame eCA˦۰榹dҡA~ݨʵeĪGC^

bWzdҤA]pUĤ@ϡ^Lx}O mapA 1-map hOt]pUĤGϡ^Lx}A]ڭ̦bvɡALx}i溥iܤơA]e{qvNuqܨtvĪGCt~Amovie(M, -5) NqvN 5 AѩĤGӰѼƬOtơAҥHC|]t@uVvΤ@ufVvC


MATLAB{]pGJg