2-7 ��������������������������������������?

MATLAB biUعBɡA|NܼxsbO餺AoxsܼƪOŶ٬򥻤u@Ŷ]Base Workspace^²٤u@Ŷ]Workspace^CC MATLAB IsY@ƮɡAYiJӨƪȮɤu@Ŷ]ΥiO۹򥻤u@ŶUhȮɤu@Ŷ^AƥibȮɤu@ͦUܼƨöiBAӤ|vT򥻤uŶܼơCư浲ɡAMATLAB |PɧRƪȮɤu@Ŷ]M]|Rxs䤺Ҧܼơ^Aæ^ MATLAB 򥻤u@ŶCHU²zXӦu@ŶOC

Yn˵{su@Ŷ]Workspace^ܼơAiJ whoG

>> who Your variables are: A ans s x z B i t y

bWҤAuoǬOѨϥΪ̩wqܼƪW١CYnDoܼƧԲӪơ]ҦpGܼƥeΪOjpBΨxsƫAO^Ahiϥ whos OAҦpG

>> whos Name Size Bytes Class A 2x4 64 double array B 1x3 24 double array ans 1x18 36 char array i 1x1 8 double array s 1x4 32 double array t 1x5 40 double array x 1x6 48 double array y 1x1 8 double array z 1x1 16 double array (complex) Grand total is 47 elements using 276 bytes

Hint
˵u@ŶܼƪL覡Gb MATLAB ROJ workspace OAiF˵u@ŶܼƮĪGC

Pɤ]iHϥ clear OӲMΧRu@ŶY@SwΩҦܼơAHקKO骺mPOG

>> clear A % Ru@Ŷܼ A >> clear all % Ru@ŶҦܼ

ȱo`NOAMATLAB ǥä[`ơ]Permanent Constants^AMbu@Ŷݤ AϥΪ̥iΡAҦpG

>> pi ans = 3.1416

`ϥΨ쪺 MATLAB ä[`ơAiCXpUG

`
i j򥻵Ƴ]Y $\sqrt{-1}$^
epstΪBI]Floating-point^T
infLj]Y $\infty$^A ҦpG1/0
nan NaNDƭȡ]Not A Number^AҦpG0/0
piPv]= 3.1415926...^
realmaxtΩүܪ̤jƭ
realmintΩүܪ̤pƭ
narginƪJ޼ƭӼ
nargoutƪX޼ƭӼ

bjqɶ MATLAB B⤤AϥΪ̳q`ƱNpұoUܼƤexsbɮפ]@|Ȯxsbu@Ŷ^AHKNӥisJHiLBzCɡAϥΪ̥i save OxsܼƤeɮסAӫA load ONɮתeJu@ŶHiLBzAHU̦zC

b[ﶵ]Options^ɡAsave O|Nu@ŶܼƥHGi]Binary^覡xsܰɦW mat ɮסG

ڭ̥쥻dҥؿG

>> cd 'd:\matlabBook\MATLAB{]pGJg\02-챴MATLAB'

HUϥ save O@ӨҤlG

>> clear all % Mu@ŶҦܼ >> x = 10; y = [1, 2, 3]; % x, y sܼ >> whos % CXu@ŶҦܼ Name Size Bytes Class x 1x1 8 double array y 1x3 24 double array Grand total is 4 elements using 32 bytes >> save test x y % Nܼ x P y xs test.mat >> dir *.mat % CXثeu@ؿҦ MAT ɮ test.mat >> delete test.mat % Rɮ test.mat

HGi覡xsu@ŶܼơAq`ɮ׷|pAӥBbJɳt׸֡AIOLkδqѳn]ҦpGMS Word ΰOƥ^˵ɮפeC

YQݨɮפeAhݥH ASCII ɮ׮榡xsu@ŶܼơG

b save Oϥ Vascii ﶵA|UC{HG

@ӨAHGixsɮסAbŪɷ|֡AҦŶ]pAҥHڭӺɶqHGi覡xsơC

bNu@Ŷܼxsɮ׫Aϥ load OiNɮשxsܼƸJu@ŶA榡pUG

YH ASCII 榡JAhܼƦW٧YɮצW١]]tɦW^CYHGiJAhiOd즳ܼƦW١AҦpG

>> clear all; % Mu@Ŷܼ >> x = 1:10; >> save testfile.dat x -ascii % N x H ASCII 榡sܦW % testfile.dat ɮ >> load testfile.dat % J testfile.dat >> who % CXu@Ŷܼ Your variables are: testfile x

`NbWzL{AѩOH ASCII 榡xsPJAҥHͤF@ӻPɮצW٬ۦPܼ testfileAܼƪȩMܼ x ۦPC

Hint
pGAߺDϥιϧΤӶiƶפJAi MATLAB ୱuFile/Import Data...vӶiC

MATLAB ɮתŪg\AŪ̥iԨĤQKuɮ׿XοJvC


MATLAB{]pGJg