2-3 ������������������

MATLAB O@ӬǭpnA]iH䴩ܦh`Ψ쪺ƾǨơAҦpG

>> x = 4; >> y = abs(x) % x y = 4 >> y = sin(x) % x y = -0.7568 >> y = exp(x) % ۵M exp(x) y = 54.5982 >> y = log(x) % ۵M ln(x) y = 1.3863

MATLAB ]䴩ƼƹBAq`H i j N$\sqrt{-1}$ AҦpG

>> z = 5 + 4j % Ƽ z = 5 + 4$\sqrt{-1}$ z = 5.0000 + 4.0000i >> z = 5 + 4i % o]OƼ z = 5 + 4$\sqrt{-1}$ z = 5.0000 + 4.0000i >> y = angle(z) % Ƽ z ۨ y = 0.6747 >> y = real(z) % Ƽ z 곡 y = 5 >> y = imag(z) % Ƽ z 곡 y = 4 >> y = conj(z) % Ƽ z @mƼ y = 5.0000 - 4.0000i >> y = z % o]OƼ z @mƼ y = 5.0000 - 4.0000i >> y = exp(j*pi/6) % $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$ y = 0.8660 + 0.5000i

䤤 pi O MATLAB ر`ơANPvA 3.1415926KC

Hint
WzdҴNOWuשԫv]Euler Identity^A׹Lu{ƾǪPٰOoaH½uDǫv~A] Euler OhƾǮaAӬOwyoC

HWoǰ򥻪ƾǨơA]qΩVqίx}AҦpG

>> x = [4 2j 9]; >> y = sqrt(x) % x } y = 2.0000 1.0000 + 1.0000i 3.0000

bWҤAsqrt O| x C@Ӥ]L׬OƩνƼơ^i}誺BC

t~٦@ǨƬOSOwVqӳ]pAҦpG

>> x = [1 2 3 0 12]; >> y = min(x) % Vq x p y = 0 >> y = max(x) % Vq x j y = 12 >> y = mean(x) % Vq x y = 3.6000 >> y = sum(x) % Vq x `M y = 18 >> y = sort(x) % Vq x Ƨ y = 0 1 2 3 12

oǨƬOwVq]pAL׿JOVqΦCVqAiǦ^TGCYJx}ɡAoǨƱNJx}ݦOVqXAÿ@VqiBAҦpG

>> x = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]; >> y = median(x) % x CӦVq y = 4 5 6 >> y = prod(x) % x CӦVqn y = 28 80 162

bѪĤEux}BzPBvoǨƪi@BСC

Y MATLAB ƥΪkðݡAiHɨϥ help OӴMDuW䴩]On-line Help^AҦpG

>> help sort % d sort OuWϥλ sort - Sort array elements This MATLAB function sorts the elements of A in ascending order along the first array dimension whose size does not equal 1. B = sort(A) B = sort(A,dim) B = sort(___,mode) [B,I] = sort(___) Reference page for sort See also issorted, max, mean, median, min, sortrows, unique Other functions named sort fixedpoint/sort, symbolic/sort

MATLAB d߫OνuW䴩AipUG


MATLAB{]pGJg