1-2 ????一:循序執?

򥻦ӨAڭ̥iؤ覡Өϥ JavaScript G
  1. `ǰ]Sequential Execution^: sŪJAYJð JavaScript {XA̫NGe{bsWC
  2. ƥXʡ]Event Driven^: sŪJAYJ JavaScript {XAϥΪIsμvAάOҰʨLƹƥ]Ҧpƹ}YӼv^A~IJo JavaScript C
`NСu`ǰv JavaScript {XAåH²檺dҨӱaŪ̶iJ JavaScript @ɡCܩuƥXʡv JavaScript {X]pAN|bU@`C

Ynb HTML lX[J JavaScript {XAunϥ <script> ҧYiA򥻮榡pUG

<script language=javascript> JavaScript {X ... </script> bWz򥻮榡AҤjpgõLvT]]uscriptviguSCRIPTvAulanguageviguLANGUAGEvC^C~AJavaScript/JScript YO <script> Ҫw]yA]ulanguage=javascriptvΡulanguage=jscriptv]iHٲC]YAϥΪyO VBScript PerlScriptAh@wn[W language=VBScript language=PerlScriptC^

Hint
M HTML JavaScript ҬOiHjpgAOҤ JavaScript {X|ϤjpgAoOnSO`NaI

ڭ̨Ӭݤ@Ӵ`ǰ檺²dҡAdҷ|bWLXuHello World!vApUG

Example]hello01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]hello01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>

<body>
<h2 align=center>Q JavaScript ӦLX "Hello World!"</h2>
<hr>

<script language="javascript">
	str = "Hello World!";
	document.write(str);
</script>

<hr>
</body>
</html>

䤤 str O@ӦrܼơAȬ "Hello World!"Adocument hO@ӪAN{XҦbAwrite hO document @ӤkAiN@ӦrLXsA] document.write(str) @δNON "Hello World!" ܦbsWC

ڭ̦be@p`LAJavaScript O@ӥH󬰰¦yA]XGҦܼƦb JavaScript O@ӪA@Ӫq`@ǩʽ]Property^Mk]Method^AӻPƳq`NQwq󪺤k]άO\^C|ҨӻAڭ̥iH@ӷLilݦ@ӪALilC]Color^NO@өʽAeq]Volume^SOt@ةʽAӧڭ̥iHu[v]Heat^ݦLil@Ӥk]άOơ^JѼƦӡAĤ@ӰѼƬOiLil~AĤGӰѼƫhO[ơC]@ӮeqKɪզLil AAA.color NO whiteAA.volume NO 8A A.heat("N", 30) Ǧ^ȥiO "Ť"]N[ 30 ܦŤ^A A.heat("N", 300) Ǧ^ȥiO "m"]N[ 300 ܦm^C]bWzdҤAdocument NO@ JavaScript ANҦbA write() NO@ӤkAiHNJrg󤺡C

document ٦@ӻPCLkGwriteln()AM write() ̤jtOb writeln() bCL|CA write() |CҦppGsIs document.write("Good") M document.write("Bye!")Ab|e{sb@_ "GoodBye!"AOpGsIs document.writeln("Good") M document.writeln("Bye!")Ahb|e{Ů檺 "Good Bye!"AoO] "Good" M "Bye!" ƹWOgbPCWAbƪҧe{ĪGAN|ΦѪŮ}ӭ^rCdҦpUG

Example]writeln01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]writeln01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>

<body>
<h2 align=center>document.write() M document.writeln() tO</h2>
<hr>
ϥ document.write():
<script>document.write("Good"); document.write("Bye!");</script>
<br>
ϥ document.writeln():
<script>document.writeln("Good"); document.writeln("Bye!");</script>

<hr>
</body>
</html>

ѤWzdҤ]iHݥXAJavaScript OۥѮ榡]Free Format^AC@C{XiHUnXӱԭzAunC@ӱԭz[W@ӤӪܱԭzC

Yne{ JavaScript LXlĪGAӤƱݨƪ᪺ĪGAiH <pre> M </pre> N JavaScript {Xe]AҦpG

Example]writeln02.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]writeln02.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>

<body>
<h2 align=center>e{ JavaScript LXlĪG</h2>
<hr>

<pre>
ϥ document.write():
<script>document.write("Good"); document.write("Bye!");</script>
ϥ document.writeln():
<script>document.writeln("Good"); document.writeln("Bye!");</script>
ϥ document.write() A[W "\n":
<script>document.write("Good\n"); document.write("Bye!\n");</script>
</pre>

<hr>
</body>
</html>

Hint
YgTA򪺵{XCANAܼзǪ HTML YPɧAӥHu...vӨNC

ѤWzdҥiAdocument.write("...\n") M document.writeln("...") o쪺ĪGO@˪A䤤 "\n" NCŸAŸiHzpUG

Sr
\nCŸ]New Line^
\twŸ]Tab^
\rkŸ]Carriage Return^GNвثeCĤ@ӦmALXrN|\Ler
\\J@Ӥϱ׽u]\^
\"J@޸]"^
\'J@ӳ޸]'^

Hint
ϥ <pre> M </pre> ӥ] JavaScript {XAiHoJavaScript lXG]gsƪ^A D`AΩJavaScript {XC

UoӨҤlA|bse{ 5 ӥѤpܤj "Hello World!"G

Example]hello02.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]hello02.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>

<body>
<h2 align=center>Q JavaScript ӦLX size  1  5 "Hello World!"</h2>
<hr>

<script>
//  for jӲ 5 ӥѤpܤj  "Hello World!"
for (i=1; i<=5; i++)
	document.writeln("<font size=" + i + ">Hello World!</font><br>");
</script>

<hr>
</body>
</html>

bWҤAڭ̧Q JavaScript for jӳvrꪺjpA]sW| 5 ӥѤpܤj "Hello World!"C] for jAڭ̷|bU@JӻC^ѥHWdҧڭ̥i`NUCƶG

ڭ̫eAYno쥼gsƪe JavaScript XGAiHϥ <pre> M </pre>AOt HTML ҪrơAڭ̴N <xmp> M </xmp>AҦpAYnLXe@ӽdҥgsƪeGAiUCdҡG

Example]helloXmp01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]helloXmp01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>

<body>
<h2 align=center>Q &#60xmp&#62 M &#60/xmp&#62 ӦLXgsƪG</h2>
<hr>

<script>
//  for jӲ 5 ӥѤpܤj  "Hello World!"
document.write('<xmp>');
for (i=1; i<=5; i++)
	document.writeln("<font size=" + i + ">Hello World!</font><br>");
document.write('</xmp>');
</script>

<hr>
</body>
</html>

Hint
YN <xmp> </xmp> gm <script>...</script> ~ HTML ҡAAiHo@˪GܡHHиլݬݡI

yܻAڭ̥iHϥ <pre> M <xmp> [g JavaScript sĶ᪺ơAԲӬy{iuexample/HTML,JavaScriptĶαƪy{y{.pptvC

Example]HTML,JavaScriptĶαƪy{y{.ppt^G

bLh Web ssð_ɥNAäOC@s䴩 JavaScriptA]ڭ̴NnQ@ؿkӾAɦa JavaScript {XAHקK{o JavaScript sN JavaScript lXe{bWCkNOVXϥ HTML JavaScript ѡAҦpG

<script language=javascript> <!-- JavaScript {X ... //--> </script>
{bjs䴩 JavaScriptAҥHϥγoءuõ{Xv JavaScript {wgVӶV֤FCH`Ĥ@ "Hello World!" ҤlAYϥΡuõ{Xv覡ӼgAo쪺e{ĪGۦPAlɮצpUG

lɡ]hello03.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>

<body>
<h2 align=center>ϥεѨõ{XAϤ䴩 JavaScript s|Ϳ~T</h2>
<hr>

<script language="javascript">
<!-- pGsLkJavaScript{, hqU}l
	str = "Hello World!";
	document.write(str);
// æܤW欰 -->
</script>

<hr>
<!--#include file="foot.inc"-->


JavaScript {]pPΡGΩΤ