2-1 ?? (Texts)

HTML A̱`쪺CNOrA]PrҤ]̦hC`@ǰ򥻪ҡC

<p> Nuqv (Paragraph) AتbӭӬqAϾӤ峹ݰ_Ӿ[C< br> Nu_v (Break) Aتbjre{sɡAU@CC|ҨӻG

Example]text01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]text01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<body>
yܷ|q<br>
_}ANO][F &lt;br&gt; tGC
<p>
oOs@ӬqAҥH|Merj}@CC
<p align=center>
oOaqC
<p align=right>
oOakqC
</body>
</html>

Hint
FupvΡujvŸQsĶA]ngult;vMugt;vCӪA|b򳹸`C

Y]Heading^`ΦbjդrnʡAϥΪ̥iHzLP Heading ӰϤҦb`CHeading H H1 r̤jAH6 r̤pAw] align ݩʬOmAҦpG

Example]heading01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]heading01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<body>
	<h1 align="left">H1b</h1>
	<h1 align="center">H1b</h1>
	<h1 align="right">H1bk</h1>
	<h2>H2H1ryp</h2>
	<h3>H3H2ryp</h3>
	<h4>H4H3ryp</h4>
	<h5>H5H4ryp</h5>
	<h6>H6O̤p</h6>
</body>
</html>

YҡAiHzpUG

ykݩ
Hn, n=1, 2, 3, 4, 5, 6<Hn> </Hn>ALIGN = left|right|center

M HEADING PabAFONT u|wr骺jpHC (DϥΪ̥t[@Ǽ)A HEADING o|Pɥ[ʦrBbrWUťըCF@Ǥn·СAڭ̥iϥ <FONT SIZE="+1"> ӥNjrGPzA]iϥ <FONT SIZE="-1"> YprCPɧڭ̥iHϥ <BASEFONT> ӫŧiHUrrjpAHK <FONT> ϥΡCҦpG

Example]font01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]font01.htm^G]ǦϰUYi^
<HTML>
<HEAD>  
	<TITLE>FONT dҵ{</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
	FONT p j C SIZE <br>
	<FONT SIZE=1>size=1</FONT>, <FONT SIZE=2>size=2</FONT>, 
	<FONT SIZE=3>size=3</FONT>, <FONT SIZE=4>size=4</FONT>,
	<FONT SIZE=5>size=5</FONT>, <FONT SIZE=6>size=6</FONT>,
	<FONT SIZE=7>size=7</FONT>, <br>
	<FONT SIZE=8>size=8</FONT>, M FONT size=8 u{size=7
	<hr>
	<BASEFONT SIZE=5>  t~@ FONT {覡 <br>
	<FONT SIZE="-4">size=-4</FONT>, <FONT SIZE="-3">size=-3</FONT>,
	<FONT SIZE="-2">size=-2</FONT>, <FONT SIZE="-1">size=-1</FONT>,  size=5, 
	<FONT SIZE="+1">size=+1</FONT>, <FONT SIZE="+2">size=+2</FONT>. 
	<hr>
	<BASEFONT SIZE=3>  Nr٭즨쥻rjpC  
	<hr>
	Q FACE \AAiHܤ@ǯSrAҦpG 
	<br>
	FACE="Symbol" AKiHùr <FONT FACE="Symbol">a, b, c, d</FONT>
	<br>
	Ϊ̡A FACE="з" <FONT FACE="з">з</FONT> C
</BODY>
</HTML>

FONT ҡAiHzpUG

ykݩ
FONT<FONT> </FONT>SIZE=string, COLOR=#RRGGBB, FACE=font names

Mb HTML {ƾǦAڭ̥un face="symbol"AõΤWUСANiHͤ@ǰ򥻪ƾǺ⦡AҦpG

Example]font02.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]font02.htm^G]ǦϰUYi^
<HTML>
<BODY>
@ d vKרơ]Gaussian probability density function^iHܦG
<center>
g(x, <font face=symbol>m</font>, <font face=symbol>S</font>) = 
(2<font face=symbol>p</font>)<sup>-d/2</sup> *
det(<font face=symbol>S</font>)<sup>-0.5</sup> *
exp[-(x-<font face=symbol>m</font>)<sup>T</sup><font face=symbol>S</font><sup>-1</sup>(x-<font face=symbol>m</font>)/2]
</center>
䤤 <font face=symbol>m</font> OvKרƪVq]Mean vector^A
<font face=symbol>S</font> hO@ܲx}]Covariance matrix^C
</BODY>
</HTML>

<pre> (Preformatted Text) ҼаO_ӪOwwƪL峹AϨH컪{bWCM <pre> iHNҼаOrH컪e{XӡA峹pG HTML ҡAs|iBzA~|e{XӡCpGڭ̥uOnܼҦQnBz{ҮɡANiH <XMP> ҡAҷ|NҦ䥦 HTML ҭʤʦae{XӡCҦpG

Example]xmp01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]xmp01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<body>
PRE ҲͪĪG:
<pre>
	This is a test by <a href="/jang">Roger Jang</a>.
</pre>
XMP ҲͪĪG:
<xmp>
	This is a test by <a href="/jang">Roger Jang</a>.
</xmp>
</body>
</html>

<blockquote> `QΩޭzLHyyAQޭzr|ۦ@ӬqAåHYƪ覡{XӡAӥBPWU峹Od@qťաAҦpG

Example]blockquote01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]blockquote01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<body>
 KpxlߴڡAh٧ڰꪺAOɪ@dhUA
 qɰ_YsAoH۰FEx@_FxWA@
 oiШ|OΪvܡA]]mFMؤjǡAӳoqɭ
 ܤ@OMjoigOCMjDѪLöܡA
 <blockquote>
 lߴڲ{sȦAC~Twjsx@dU
 QMjAݲMذCo̲תتbUM
 joiAҥHƤQ~ӡAMjdzoЮաBߦUǰ|
 A{bhOΩsʶRBǥͥXɧUC
 </blockquote>
 OC~٬OPդLgO@ˡAbwgOثAgШ|
 ֭~ϥΡABΪG]AeШ|C
</body>
</html>

<hr> iΨӹuAHKNriϹjAKnpUG

hr
\u
yk<hr>
ݩʤλ
ALIGN=left|right|centerum]wAiܸmBmBmkTؤ覡
NOSHADESvĪGu
SIZE=nuʲӡAn Ȭ
WIDTH=n|p%uסAi Pixel Ȥ]iʤȡC
uC󪺭ICOʪAICOզɡAuOǦFICOŦɡAuOLŦC

ҦpG

Example]hr01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]hr01.htm^G]ǦϰUYi^
<HTML>
<HEAD>  
	<TITLE> HR u </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>
׬Oeפ@bu:<br>
<HR width="50%">
<P>
ʲӤjpO10u:<br>
<HR size=10>
<P> 
LvBʲӤjpO10u:<br>
<HR noshade size=10>
<P> 
mkB׬Oe70%BʲӤjpO4u:<br>
<HR align=right width="70%" size=4>  
</BODY>
</HTML>

LrBzҡAiHzpUG

νd
<B>NҼаOrr[
<I>NҼаOrܦ
<U>NҼаOr[Wu
<STRIKE>NҼаOreuR
<BIG>NҼаOrj
<SMALL>NҼаOrYp
<SUP>NҼаOrܦW
<SUB>NҼаOrܦU
<EM>NҼаOr[Hj
<STRONG>NҼаOr[y
<TT>NҼаOrH Teletype font r{A`ΦbTwjprW
<CODE>NҼаOrH Code Fragment r{A`Φb{XԭzW
<VAR>NҼаOrH Variable r{A`ΦbƦܼƤW

~AIE ]ѤF marquee ҡAiHFu]OvĪGAШUCdҡG

Example]marquee01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]marquee01.htm^G]ǦϰUYi^
<html>
<head>  
<title>]O</title>
</head>
<body>
<marquee direction=left bgcolor="#ff9999" behavior=scroll  scrollamount=10 scrolldelay=100>١IڬO@]O</marquee> 
<marquee direction=right bgcolor="#99ff99" behavior=slide   scrollamount=20 scrolldelay=100>HelloIڬOG]O</marquee> 
<marquee direction=left bgcolor="#9999ff" behavior=alternate scrollamount=30 scrolldelay=100>KKIڬOT]O</marquee> 
</body>
</html>

]OݩʩMNqAṲ̄jiHqWzdҲqXӧaH]YuqXӡAjMAӥiH쵪סC^

pGX Cascading Style Sheet M JavaScript/VBScriptANiHriBzMe{AҦpڭ̥iHr[JUسvSġAШUCdҡG

Example]filter01.htm^G

WzdҪlɦpUG

lɡ]filter01.htm^G]ǦϰUYi^
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>oS</TITLE>
<STYLE>
.s1 {height:100; width:300; FILTER: Shadow(Color=#FF0000, Direction=100)}
.s2 {height:100; width:300; FILTER: Shadow(Color=#FF0000, Direction=150)}
.s3 {height:100; width:300; FILTER: Shadow(Color=#FF0000, Direction=200)}
.s4 {height:100; width:300; FILTER: Shadow(Color=#FF0000, Direction=250)}
.s5 {height:100; width:300; FILTER: Shadow(Color=#00FF00, Direction=250)}
.s6 {height:100; width:300; FILTER: Shadow(Color=#0000FF, Direction=250)}
</STYLE>
</HEAD>

<BODY>

<center>
<div ID=text1 CLASS=s1><font size=20 face="з">oS</font></div>
</center>	

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript>
i = 1
sub Trans1()
	text1.className = "s" & i

	if i = 6 then
		i = 1
	else
		i = i + 1
	end if
	id1=setTimeout("Trans1()", 100)
end sub
Trans1()
</SCRIPT>

</BODY>
</HTML>

WzdҩҥΨ쪺{XA|b򳹸`C

HUOϡAAiHJ HTML eAueXաvAYibsݨe{GC

Example]htmlTestText.htm^G


HTML ²P